lo3 Olsztyn

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje

Uczniowie
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ PRZYZNAWANEJ DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

I. STYPENDIUM SZKOLNE
1. Termin:
a) składania wniosków
- 01-15 wrzesień 2013 r. w szkołach w których uczniowie pobierają naukę.

b) przekazywania wniosków przez szkoły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do dnia
- 20 września 2013 r. ( zestawienie tabelaryczne w formie papierowej i elektronicznej).

Podstawą do przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach jako załącznik do wniosku ( nie są wymagane dodatkowe zaświadczenia lub dokumenty o osiąganych dochodach).
Oświadczenie koniecznie powinno zawierać osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( tj. miesiąc sierpień 2013 r. ) oraz klauzulę o odpowiedzialności karnej podpisaną przez wnioskodawcę (zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kodeksu karnego).
2. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi - 456,00 zł netto.
Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2013 r.) wylicza się biorąc pod uwagę:
- wynagrodzenie za pracę,
- świadczenia wypłacane, przez organ emerytalno - rentowy (emerytury ,renty, dodatki pielęgnacyjne),
- zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
- świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),
- dodatki mieszkaniowe,
- alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),
- zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,
- dochody z działalności gospodarczej rozliczanej na warunkach ogólnych (netto miesięcznie z roku 2012),
- z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego,
- inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty a finansowanych przez Unię Europejską.

a) Do dochodów nie wlicza się zasiłków celowych ( np. zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz na żywność, opał, leki, odzież i drobne remonty …) z pomocy społecznej, oraz dochodów otrzymywanych z prac społecznie – użytecznych.

b) Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

3. Wykaz zaakceptowanych wydatków na pomoc o charakterze edukacyjnym,
które podlegają zwrotowi na podstawie rachunków, faktur VAT i innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na:
1) zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych,
2) zakup zestawów komputerów, laptopów, tabletów, specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych, pamięci USB, płyt CD, papieru do drukarki, tuszy do drukarki,
3) zakup przyborów szkolnych w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych, tornistrów, bloków, flamastrów, temperówek, kredek, ołówków, piór, gumek, kleju, farb pędzelków, papieru kolorowego, rysunkowego, kancelaryjnego, milimetrowego, brystolu, nożyczek, taśmy klejącej, modeliny, plasteliny, korektorów, przyborów geometrycznych kalkulatorów itp,
4) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki sportowe, dresy, kurtka sportowa),
5) pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę lub odbywa praktyki oraz zajęcia pozalekcyjne,
6) pokrycie opłat za szkołę (czesne); pobyt w internacie, bursie lub akademiku,
7) pokrycie kosztów zakupu sprzętu, akcesoriów, instrumentów, itp. związanych z rozwijaniem zainteresowań ucznia,
8) pokrycie kosztu dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych ( np. wyrównawczych, językowych, tanecznych, artystycznych, kół zainteresowań),
9) pokrycie kosztu abonamentu internetowego,
10) pokrycie wyjazdów na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia klasowe na basen, do teatru, kina, muzeum itp.,
11) zakup szkolnego stroju galowego, mundurka szkolnego,
12) zakup biurka szkolnego oraz krzesła do biurka,
13) zakup urządzeń i sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,
14) zakup sprzętu i urządzeń dla uczniów szkół zawodowych.

4. Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:
a) od 01 września do 31 grudnia 2013 r. należy rozliczyć do dnia 15 grudnia 2013 r.
b) od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. należy rozliczyć do dnia 30 czerwca 2014 r.
Nieterminowe rozliczenie stypendium będzie skutkowało brakiem refundacji poniesionych wydatków.

5. Rozliczenie stypendium
Osoby ubiegające się o stypendium szkolne przy każdorazowym zakupie w/w artykułów szkolnych powinny żądać w miejscu zakupu imiennych faktur VAT potwierdzających poniesione wydatki, które są podstawą do rozliczenia stypendium szkolnego. Paragony nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę.
Faktury VAT świadczeniobiorcy przedłożą w w/w terminach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Olsztynie w pokoju nr 9, w godzinach 9:00 -14:00,
/ tel. 89 534-65-25 / e-mail:stypendia@mopsolsztyn.pl

6. W przypadku jakichkolwiek zmian świadczeniobiorcy powinni poinformować organ wydający decyzje w przedmiotowej sprawie o:
1) zmianie szkoły, umieszczeniu dziecka w ośrodkach lub innych instytucjach,
2) zmianie adresu zamieszkania,
3) zmianie nr. konta bankowego,
4) zmianie osiąganych dochodów.
7. O zmianie w statusie ucznia Dyrektor Szkoły w której uczeń pobiera naukę powinien poinformować na piśmie MOPS w Olsztynie w celu ustalenia dalszych przesłanek do pobierania stypendium szkolnego.

II. ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny przyznawany jest dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej
z powodu zdarzenia losowego, w szczególności gdy umiera jedno z rodziców lub opiekunów, w rodzinie wystąpiła ciężka choroba (rodzica, rodzeństwa, ucznia) lub gospodarstwo domowe dotknęło inne zdarzenie losowe, np. pożar, powódź).
Wniosek o zasiłek szkolny wraz z oświadczeniem o dochodach (w załączeniu) i zaświadczeniu o zaistniałej sytuacji ( np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp., zaświadczenie z innej instytucji, tj. komenda, straż pożarna…) należy złożyć nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od zaistniałego zdarzenia.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Dokumenty do pobrania w gabinecie Pani Pedagog, bądź na stronie www olsztyńskiego MOPS-u.

 

Drużyna z naszej szkoły , w składzie :kapitan Paweł Kociela, Anna Krawczyńska i Natalia Kosin, zajęli II miejsce w finale I Wielkiego Turnieju Wiedzy o Olsztynie. Turniej odbył się 13 marca 2014 w Filharmonii  Olsztyńskiej pod patronatem Prezydenta Miasta Piotra Grzymowicza. W finale wzięło udział 6 drużyn. Po zaciętej rywalizacji i dogrywce zespół z LOIII  został pokonany tylko przez drużynę reprezentującą Uniwersytet Trzeciego Wieku. Gratulacje!

Dnia 13 stycznia 2014 r. odbyły się w naszej szkole zawody podstawowe (I stopnia) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, do których przystąpiło 19 uczniów.
Decyzją Komitetu Okręgowego OWE z dnia 10 marca 2014 r. do zawodów II stopnia zakwalifikowali się
- Jacek Kwiatek z klasy 3A
- Michał Prokopowicz z klasy 2A
- Jędrzej Wyrębek z klasy 2A
Zawody okręgowe odbędą się 12 kwietnia 2014 r.
Gratulujemy i życzymy powodzenia !

Sukces programistów.
W dniu 11 lutego 2014 odbyły się V Warmińsko – Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki UWM. We wszystkich poprzednich edycjach za każdym razem byliśmy klasyfikowani (co oznaczało zrobienie choć jednego zadania), poprawiając każdego roku swoją pozycję. Tegoroczne zadania okazały się wyjątkowo trudne.
W tym roku zespół w składzie: Konrad Kruszewski, Dawid Mydło oraz Rafał Soćko, wszyscy z klasy 3B, zajął VI miejsce. Startowało 40 zespołów. Pokonaliśmy wszystkie szkoły z województwa warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego. Pokonani zostaliśmy jedynie przez IV i II Liceum Ogólnokształcące z Olsztyna.
Pozostałe zespoły z naszego liceum zdobywały doświadczenie, co powinno zaprocentować w przyszłości.


PRIMUS INTER PARES
Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło poinformować, że Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 10.01.2014r. przyznał honorowy tytuł PRIMUS INTER PARES pani Janinie Witulskiej i panu Krzysztofowi Kłosowi - absolwentom III LO z roku 2013. Tytuł ten, który w tłumaczeniu z łaciny oznacza "Pierwszy wśród równych" otrzymują absolwenci, którzy przez wszystkie lata nauki w liceum uzyskali promocję z wyróżnieniem i z egzaminu maturalnego osiągnęli średnią ze wszystkich egzaminów powyżej 75%.
Serdecznie gratuluję i życzę sukcesów na studiach. Danuta Gomolińska, dyrektor szkoły


MAMY DWA INDEKSY NA POLITECHNIKĘ GDAŃSKĄ !!!
Bardzo miło mi przekazać informację, że Filip Cudnoch (IIA) i Łukasz Matz (IIIA) zdobyli indeks na Politechnikę Gdańską w Ogólnopolskim Konkursie "WYGRAJ INDEKS".
Pani profesor Marii Pukianiec dziękuję za przygotowanie uczniów do konkursu.
Uczniom gratuluję sukcesu!
Danuta Gomolińska

KONKURS CHEMICZNY "WYGRAJ INDEKS"
Z przyjemnością informuję, że następujący uczniowie klasy 3A Piotr Jakimczuk, Łukasz Podmostko, Marta Freitag, Adrianna Pieńkowska, Łukasz Matz oraz Filip Cudnoch z klasy 2A zakwalifikowali się do II etapu Konkursu Chemicznego Politechniki Gdańskiej pt. "Wygraj Indeks" . Drugi etap Konkursu odbędzie się 23 marca 2013r. w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej.
Serdecznie gratuluję przejścia pierwszego etapu, trzymam kciuki i życzę powodzenia w drugim etapie! Dziękuję pani Marii Pukianiec za przygotowanie uczniów do konkursu.
Danuta Gomolińska, dyrektor szkoły

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego